oix:

untitled by emily burtner on Flickr.
mystic-revelations:

***
By Aleksey Orlov
+